امیر دلجو

[4] viXra:1701.0563 replaced on 2017-01-31 11:38:56, (26 unique-IP downloads)

بیانیه ی یگانه و انجمن

Authors: امیر دلجو
Category: Set Theory and Logic

[3] viXra:1609.0316 submitted on 2016-09-21 15:31:00, (180 unique-IP downloads)

ذوالقرنین، مسیح و احمد

Authors: امیر دلجو
Category: Religion and Spiritualism

[2] viXra:1609.0315 submitted on 2016-09-21 15:38:36, (57 unique-IP downloads)

چکیده ی همه چیز

Authors: امیر دلجو
Category: Religion and Spiritualism

[1] viXra:1609.0314 submitted on 2016-09-21 15:44:10, (61 unique-IP downloads)

ابرانسانها

Authors: امیر دلجو
Category: Religion and Spiritualism