Jian-qiangWang

[2] viXra:1711.0077 submitted on 2017-11-02 05:10:15, (6 unique-IP downloads)

Interval Neutrosophic Sets and Their Application in Multicriteria Decision Making Problems

Authors: Hong-yu Zhang, Jian-qiangWang, Xiao-hong Chen
Category: General Mathematics

[1] viXra:1711.0031 submitted on 2017-11-02 06:09:52, (7 unique-IP downloads)

Selecting Project Delivery Systems Based on Simplified Neutrosophic Linguistic Preference Relations

Authors: Sui-Zhi Luo, Peng-Fei Cheng, Jian-QiangWang, Yuan-Ji Huang
Category: General Mathematics