Jinliang Qiao

[2] viXra:1711.0177 submitted on 2017-11-02 02:49:46, (3 unique-IP downloads)

Multi-lead Fusion Detection of T-Wave Alternans Using Dezert-Smarandache Theory

Authors: Changrong Ye, Guojun Li, Yang Bao, Jinliang Qiao, Deping Zhang
Category: General Mathematics

[1] viXra:1706.0313 submitted on 2017-06-12 08:50:34, (6 unique-IP downloads)

Multi-lead Fusion Detection of T-Wave Alternans Using Dezert-Smarandache Theory

Authors: Changrong Ye,Guojun Li, Yang Bao, Jinliang Qiao, Deping Zhang
Category: General Mathematics