Nelli Zyryanova

[3] viXra:1805.0104 submitted on 2018-05-03 16:47:07, (18 unique-IP downloads)

Microtubular Transmission in Millimeter Wave Therapy

Authors: Ivan Savelyev, Nelli Zyryanova, Oksana Polesskaya, Rae Anderson, Jack Tuszynski, Max Myakishev-Rempel
Category: Physics of Biology

[2] viXra:1803.0176 submitted on 2018-03-13 01:03:42, (12 unique-IP downloads)

Possible Models of Ring Current Oscillations in DNA

Authors: Vadim V. Guschin, Oksana Polesskaya, Nelli Zyryanova, Alexey Tovmash, Abraham Mara, Elena Erdyneeva, Max Myakishev-Rempel
Category: Physics of Biology

[1] viXra:1803.0075 replaced on 2018-03-10 00:27:19, (63 unique-IP downloads)

On the Function of DNA Magnetism

Authors: Vadim V. Guschin, Oksana Polesskaya, Nelli Zyryanova, Alexey Tovmash, Abraham Mara, Elena Erdyneeva, Max Myakishev-Rempel
Category: Physics of Biology