Shigen Shen

[2] viXra:1711.0050 submitted on 2017-11-02 05:42:06, (17 unique-IP downloads)

Neutrosophic Similarity Score Based Weighted Histogram for Robust Mean-Shift Tracking

Authors: Keli Hu, En Fan, Jun Ye, Changxing Fan, Shigen Shen, Yuzhang Gu
Category: General Mathematics

[1] viXra:1701.0024 submitted on 2017-01-03 07:06:00, (58 unique-IP downloads)

A Novel Object Tracking Algorithm by Fusing Color and Depth Information Based on Single Valued Neutrosophic Cross-Entropy

Authors: Keli Hu, Jun Ye, En Fan, Shigen Shen, Longjun Huang, Jiatian Pi
Category: General Mathematics