Takis Tsoukalas

[1] viXra:1510.0133 submitted on 2015-10-16 03:30:37, (119 unique-IP downloads)

Some Minimality Results for Monoids

Authors: Takis Tsoukalas, Panagiotatos Mitropolitis Thessalonikis Anthimos Roussas
Category: Set Theory and Logic