Yingtao Zhang

[2] viXra:1803.0377 submitted on 2018-03-21 06:15:57, (0 unique-IP downloads)

A Benchmark for Breast Ultrasound Image Segmentation (BUSIS)

Authors: Min Xian, Yingtao Zhang, H. D. Cheng, Fei Xu, Kuan Huang, Boyu Zhang, Jianrui Ding, Chunping Ning, Ying Wang
Category: General Mathematics

[1] viXra:1512.0075 submitted on 2015-12-03 07:23:23, (37 unique-IP downloads)

A Fully Automatic Breast Ultrasound Image Segmentation Approach Based On Neutro-Connectedness

Authors: Min Xian, H.D. Cheng, Yingtao Zhang
Category: Biochemistry