Yingwu Fang

[1] viXra:1512.0107 submitted on 2015-12-03 09:31:17, (24 unique-IP downloads)

Dezert–Smarandache Theory for Multiple Targets Tracking in Natural Environment

Authors: Yi Wang, Yingwu Fang, Jian Zhang, Pengyang Li
Category: General Mathematics