Jing Liu

[2] viXra:1801.0133 submitted on 2018-01-12 00:20:08, (26 unique-IP downloads)

3D Printing of Flexible Room-Temperature Liquid Metal Battery

Authors: Fujun Liu, Yongze Yu, Lei Wang, Liting Yi, Jinrong Lu, Bin Yuan, Sicong Tan, Jing Liu
Category: Condensed Matter

[1] viXra:1601.0100 submitted on 2016-01-09 22:13:59, (97 unique-IP downloads)

Liquid Metal Jetting Stream Triggered Arc Discharge Plasma in Liquid

Authors: Yang Yu, Qian Wang, Xuelin Wang, Yuhang Wu, Jing Liu
Category: Condensed Matter