Xiaozhuan Gao

[1] viXra:1903.0177 submitted on 2019-03-11 04:35:04, (0 unique-IP downloads)

Generalized Deng Entropy

Authors: Fan Liu, Xiaozhuan Gao, Yong Deng
Category: Artificial Intelligence