Yu Jinshan

[1] viXra:1706.0220 submitted on 2017-06-13 02:20:44, (16 unique-IP downloads)

Three Hierarchy Map Building Based on Artificial Label

Authors: Wu Hao, Tian Guohui, Pan Chunwei, Wang Xin, Yu Jinshan
Category: General Mathematics