Zhongyuan Jiang

[1] viXra:1706.0181 submitted on 2017-06-11 11:21:03, (21 unique-IP downloads)

LCT: A Lightweight Cross-domain Trust Model for the Mobile Distributed Environment

Authors: Zhiquan Liu, Jianfeng Ma, Zhongyuan Jiang, Yinbin Miao
Category: General Mathematics